Databas över kirurgiska och anestesiologiska forskningsgrupper

Letar du efter ett examensarbetesprojekt eller vill börja din forskarkarriär redan innan detta? Vi har haft samlat in forskningsprojekt för läkarstudenter, från över 15 olika forskargrupper inom kirurgisk och anestesiologisk forskning i Stockholm. Du som läkarstudent är varmt välkommen att kontakta dessa grupper på egen hand eller via oss!

Nedan hittas lite information samt kontaktuppgifter till grupperna, som är indelade områdesvis. Så kika runt, kanske hittar du din framtid här. Om du har några funderingar, eller frågor kring databasen eller dess innehåll går det bra att kontakta vår forskningskoordinator, på forskning@sallskapetkira.se!

Vill er forskargrupp också synas här? Klicka här!

Anestesi & Intensivvård

 • Max Bell
  Vi undersöker hur perioperativ medicin, anestesi och kirurgi, påverkar morbiditet och mortalitet. Specifikt fokuserar vi på hur intraoperativ hypotension påverkar risken för hjärtskador och hjärtinfarkt i det perioperativa förloppet. Vi kommer även undersöka risken för andra organskador, som stroke, lunginflammation och akut njurskada.
 • Robert Hahn
  Studier av vätsketerapi. Kinetisk modellering. Diabetes.
 • Christer Svensen
  Hemodynamik och vätskebehandling i samband med kirurgi. Vätskors kinetik. Farmakinetiska modeller för vätska

Akut- och Traumakirurgi

 • Gabriel Sandblom
  Patientnära studier med fokus på handläggning av akut cholecystit, pancreatit och bukväggsproblem. Registerbaserade studier, i huvudsak med fokus på gallstenskirurgi.

Barnortopedi

 • Ferdinand von Walden
  Barn med cerebral pares utvecklar med stigande ålder ofta muskelkontrakturer (korta, styva muskler). Vår forskning undersöker vilka molekylära mekanismer som ligger till grund för kontrakturutveckling samt hur behandling med botulinum toxin-injektioner, kirurgi och fysisk träning förändrar förloppet.

Endokrinkirurgi

 • Catharina Ihre Lundgren
  Tyreoideacancerforskning med fokus på livskvalitet och effekter av behandlingen, såsom negativa effekter på hjärta och kärl. Dessutom pågår ett projekt om tumörernas känslighet för radiojodbehandling.

Kärlkirurgi

 • Joy Roy
  Vi utreder samband mellan kliniska, radiologiska, biomekaniska och molekylärbiologiska faktorer för att förutsäga och försöka förhindra tillväxt och ruptur av bukaortaaneurysm. Projekten är oftast samarbeten mellan Kärlkirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och Kärlkirurgi-gruppen vid Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet. 

Nedre abdominell kirurgi

 • Christian Buchli
  Kolorektalcancer och inflammatorisk tarmsjukdom är våra viktigaste forskningsområde. Detta innebär ett stort antal multidisciplinära projekt med samarbete bland annat med radiologer, onkologer, epidemiologer, gastromediciner osv. Vi har också en del projekt med molekulärbiologiska frågeställningar tillsammans med patologer och molekulärbiologer.

Obstetrik och gynekologi

 • Miriam Mints
  Endometriecancer. Ärftliga gynekologiska tumörer.

Ortopedi

 • Paul Ackermann
  Integrativ forskning om läkning, smärta och förebyggande av komplikationer efter skador på nedre extremiteterna.
 • Hans E Berg
  Prestationsförmåga, muskelmassa och upplevd funktion efter ortopedisk frakturkirurgi och ledprotesoperationer. Vi använder datortomografi, kraftmätare, funktionella prestationstester samt enkäter (EQ-5D, KOOS m.fl.) för att beskriva patientens reducerade funktion och muskelatrofi före samt förbättringen under rehab efter kirurgi. 
 • Max Gordon
  Jag jobbar med att implementera Deep Learning inom ortopedi och tolkning av röntgenbilder. Programmering och/eller granskning av röntgenbilder. 

Pankreatologi

 • Matthias Löhr
  Pankreassjukdomar (kronisk o autoimmun pankreatit, IPMN, pankreascancer).

Transplantationskirurgi

 • Carl Jorns
  Organdonation och Transplantationskirurgi. Donation after circulatory death. Levercellstransplantation.

Urologi

 • Olof Akre
  Kliniska epidemiologiska studier av utfall efter behandling för urologiska tumörformer, särskilt urinblåsecancer och prostatacancer. 

Övre GI

 • Jacob Freedman
  Ablationsbehandling av tumörer samt generellt immunologiska effekter därav.
 • Jesper Lagergren
  Gruppen ”Övre gastrointestinal kirurgi” utgår från kirurgisk verksamhet inom matstrupe och magsäck och bedriver främst forskning om etiologi och terapi av sjukdomar och operationer på dessa organ. Vi gör mest klinisk forskning, men driver även epidemiologiska och molekylära projekt. Målsättningen är att vår forskning ska medföra minskat insjuknande och längre och bättre liv hos de människor som drabbas eller opereras. Hemsida: http://ki.se/mmk/ovre-gi-kirurgi
 • Anders Sondén
  Kliniknära forskning inom övre abdominell kirurgi, patientnära ultraljud samt medicinsk pedagogik.

Start typing and press Enter to search